Tra cứu Cung Phi – Bát Trạch của bản thân

admin
03/01/2019

Bài viết này Phố Đồ Gỗ chia sẻ cách để bạn có thể tự xác định những hướng tốt, hướng xấu tùy theo bản mệnh của mình. 

Dựa theo năm sinh và giới tính thì chúng ta sẽ xác định được Cung Phi của bản thân. Có 8 cung phi là : Tốn, Ly, Khôn, Chấn, Đoài, Cấn, Khảm, Càn

Bạn xác định Mệnh Cung Phi của mình theo bảng sau:

Năm sinh
Năm âm lịch
Mệnh Cung Phi nam
Mệnh Cung Phi nữ
1924
Giáp Tý
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1925
Ất Sửu
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1926
Bính Dần
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1927
Đinh Mão
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
1928
Mậu Thìn
Ly Hoả
Càn Kim
1929
Kỷ Tỵ
Cấn Thổ
Đoài Kim
1930
Canh Ngọ
Đoài Kim
Cấn Thổ
1931
Tân Mùi
Càn Kim
Ly Hoả
1932
Nhâm Thân
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
1933
Quý Dậu
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1934
Giáp Tuất
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1935
Ất Hợi
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1936
Bính Tý
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
1937
Đinh Sửu
Ly Hoả
Càn Kim
1938
Mậu Dần
Cấn Thổ
Đoài Kim
1939
Kỷ Mão
Đoài Kim
Cấn Thổ
1940
Canh Thìn
Càn Kim
Ly Hoả
1941
Tân Tỵ
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
1942
Nhâm Ngọ
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1943
Quý Mùi
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1944
Giáp Thân
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1945
Ất Dậu
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
1946
Bính Tuất
Ly Hoả
Càn Kim
1947
Đinh Hợi
Cấn Thổ
Đoài Kim
1948
Mậu Tý
Đoài Kim
Cấn Thổ
1949
Kỷ Sửu
Càn Kim
Ly Hoả
1950
Canh Dần
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
1951
Tân Mão
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1952
Nhâm Thìn
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1953
Quý Tỵ
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1954
Giáp Ngọ
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
1955
Ất Mùi
Ly Hoả
Càn Kim
1956
Bính Thân
Cấn Thổ
Đoài Kim
1957
Đinh Dậu
Đoài Kim
Cấn Thổ
1958
Mậu Tuất
Càn Kim
Ly Hoả
1959
Kỷ Hợi
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
1960
Canh Tý
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1961
Tân Sửu
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1962
Nhâm Dần
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1963
Quý Mão
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
1964
Giáp Thìn
Ly Hoả
Càn Kim
1965
Ất Tỵ
Cấn Thổ
Đoài Kim
1966
Bính Ngọ
Đoài Kim
Cấn Thổ
1967
Đinh Mùi
Càn Kim
Ly Hoả
1968
Mậu Thân
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
1969
Kỷ Dậu
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1970
Canh Tuất
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1971
Tân Hợi
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1972
Nhâm Tý
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
1973
Quý Sửu
Ly Hoả
Càn Kim
1974
Giáp Dần
Cấn Thổ
Đoài Kim
1975
Ất Mão
Đoài Kim
Cấn Thổ
1976
Bính Thìn
Càn Kim
Ly Hoả
1977
Đinh Tỵ
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
1978
Mậu Ngọ
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1979
Kỷ Mùi
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1980
Canh Thân
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1981
Tân Dậu
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
1982
Nhâm Tuất
Ly Hoả
Càn Kim
1983
Quý Hợi
Cấn Thổ
Đoài Kim
1984
Giáp Tý
Đoài Kim
Cấn Thổ
1985
Ất Sửu
Càn Kim
Ly Hoả
1986
Bính Dần
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
1987
Đinh Mão
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1988
Mậu Thìn
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1989
Kỷ Tỵ
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1990
Canh Ngọ
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
1991
Tân Mùi
Ly Hoả
Càn Kim
1992
Nhâm Thân
Cấn Thổ
Đoài Kim
1993
Quý Dậu
Đoài Kim
Cấn Thổ
1994
Giáp Tuất
Càn Kim
Ly Hoả
1995
Ất Hợi
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
1996
Bính Tý
Tốn Mộc
Khôn Thổ
1997
Đinh Sửu
Chấn Mộc
Chấn Mộc
1998
Mậu Dần
Khôn Thổ
Tốn Mộc
1999
Kỷ Mão
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
2000
Canh Thìn
Ly Hoả
Càn Kim
2001
Tân Tỵ
Cấn Thổ
Đoài Kim
2002
Nhâm Ngọ
Đoài Kim
Cấn Thổ
2003
Quý Mùi
Càn Kim
Ly Hoả
2004
Giáp Thân
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
2005
Ất Dậu
Tốn Mộc
Khôn Thổ
2006
Bính Tuất
Chấn Mộc
Chấn Mộc
2007
Đinh Hợi
Khôn Thổ
Tốn Mộc
2008
Mậu Tý
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
2009
Kỷ Sửu
Ly Hoả
Càn Kim
2010
Canh Dần
Cấn Thổ
Đoài Kim
2011
Tân Mão
Đoài Kim
Cấn Thổ
2012
Nhâm Thìn
Càn Kim
Ly Hoả
2013
Quý Tỵ
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
2014
Giáp Ngọ
Tốn Mộc
Khôn Thổ
2015
Ất Mùi
Chấn Mộc
Chấn Mộc
2016
Bính Thân
Khôn Thổ
Tốn Mộc
2017
Đinh Dậu
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
2018
Mậu Tuất
Ly Hoả
Càn Kim

 

Sau khi xác định được cung phi, các bạn có thể xác định các hướng Bát Trạch của mình theo bảng sau: